Opinie o Nas
Menu
Kontakt

791-870-994

biuro@gredom.pl

Wysyłka

Paczki wysyłamy:

Kurier przedpłata - 24 zł

Kurier pobranie  - 34 zł

 

Palety wysyłamy:

Kurier przedpłata - 70 zł

Kurier pobranie  - 90 zł

 

 

 

 

Blog wpisy
Regulamin Konkursu fotograficznego.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego (zwanego dalej: Konkursem) jest Gredom Michał Grela z siedzibą w Łodzi 91-833, przy ul. Łagiewnickiej 27,

NIP 726-230-48-39

1.2. Czynności wykonawcze Konkursu należą do Organizatora.

1.3. Konkurs będzie trwał od dnia 22,02, 2017 roku do dnia 31,05 2017 roku na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone:

10,06,2017 roku na stronie www.gredom.pl oraz na profilu Facebooku Organizatora. (https://www.facebook.com/gredom24/)

1.4. W konkursie może wziąć udział każdy kto zakupił towar od organizatora w wyżej wymienionym okresie. Przez uczestnika Konkursu (zwanego dalej: Uczestnikiem) rozumie się osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które posiadają zgodę opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

1.5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny

 

2.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Warunki uczestnictwa w Konkursie są następujące:

a. Zakup towaru w firmie Gredom Michał Grela

b. przysłanie fotografii za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres:

biuro@gredom.pl, na której znajduje się Urządzona łazienka wraz z zakupionym towarem (zwanej dalej Fotografią), W treści e-maila należy wskazać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail Uczestnika, a także jego wiek oraz załączyć ewentualną zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

c. załączenie do e-maila zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2.2. Przesyłając Fotografię, w temacie wiadomości należy wpisać: „konkurs fotograficzny”. O dochowaniu terminu przesłania Fotografii decyduje moment doręczenia Fotografii na wskazany adres poczty elektronicznej Organizatora.

2.3. Nadesłanie Fotografii, bez zamieszczenia wszystkich danych i załączników, o

których mowa w pkt 2.1 lit a-c jest traktowane jako niespełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie. Praca taka nie jest brana pod uwagę przy przyznawaniu nagrody w Konkursie.

2.4. W przypadku jakichkolwiek zmian w danych podanych wraz z nadesłaniem Fotografii, o których mowa w pkt 2.1 Uczestnik powinien, w ciągu 14 dni od daty zmiany, powiadomić o tym Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje braku zgłoszenia zmiany danych.

2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub nierzetelnych danych, o których mowa w pkt. 2.1.

2.6. Uczestnik Konkursu może przesłać na adres Organizatora więcej niż 1 Fotografię.

2.7. Nadesłanie Fotografii oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na udział w Konkursie, publikację Fotografii oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.

 

3.ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓDY W KONKURSIE

3.1. Nagrodą w Konkursie jest zwrot kosztów za zakupiony towar bez kosztów wysyłki.

3.2. Wyboru zwycięskiej Fotografii dokona komisja konkursowa (zwana dalej: Komisją)

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu

b. ocena Fotografii, według kryteriów, o których mowa w pkt 3.3,

c. przyznawanie nagrody,

d. udział w wydawaniu nagród,

 

3.3.Komisja dokona wyboru najlepszej Fotografii oceniając zgłoszenia wg kryterium zaprezentowania zakupionego towaru. Decyzja Komisji jest ostateczna.

3.4. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 10.06.2017 roku, poprzez opublikowanie ich na stronie www.gredom.pl oraz na profilu:

https://www.facebook.com/gredom24/ na Facebooku. Fotografie zostaną zamieszczone na stronie www.gredom.pl oraz na profilu FB Organizatora

(https://www.facebook.com/gredom24/na Facebooku).

 

4. ODBIÓR NAGRÓD

4.1. Nagroda zostanie przesłana

4.2. Warunkiem otrzymania nagród jest przestrzeganie przez Uczestników Konkursu postanowień Regulaminu.

 

5. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Uczestnik Konkursu przez akceptacje Regulaminu oświadcza, że Fotografia jest jego autorstwa. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa

w zdaniu pierwszym Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne i faktyczne calem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich.

5.2. Organizator działając na podstawie art. 921 kodeksu cywilnego, z chwilą

Nadesłania zdjęć, nabywa własność nagrodzonych Fotografii oraz całość

autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych – w stosunku do nadesłanych Fotografii, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 z pón.zm.), co w szczególności obejmuje następujące, znane w chwili wydania nagrody, pola eksploatacji:

  1. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów oraz ich opracowań– wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową

b. wprowadzanie do obrotu oryginałami Fotografii oraz ich opracowaniami albo egzemplarzami, na których Fotografię utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy (w Polsce i za granicą),

c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy

d. modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań

w całości lub części

e. swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora

f. modyfikowanie Fotografii w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań

w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów Fotografii lub całości,

g. używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w

charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,

h. rejestracja w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego,

 

5.2. Laureatowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Fotografii na każdym odrębnym polu eksploatacji.

5.3. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania nagrodzonych Fotografii, odpowiedniego opracowywania prac. Zgłoszenie Fotografii do Konkursu oznacza zgodę na publiczne udostępnieniu nadesłanej Fotografii w terminie wybranym przez Organizatora oraz rezygnację z nadzoru nad sposobem korzystania z Utworu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl